Podmienky súťaží cez mobilnú aplikáciu Fun rádia

PODMIENKY SÚŤAŽÍ CEZ MOBILNÚ APLIKÁCIU FUN RÁDIA

I.

Úvodné ustanovenia

 

1. Podmienky súťaží cez mobilnú aplikáciu Fun rádia sú platné pre súťaže realizované cez mobilnú aplikáciu Fun rádio Slovensko, pokiaľ osobitné pravidlá (Štatút) konkrétnej súťaže neustanovujú inak.

 

2. Podmienky súťaží cez mobilnú aplikáciu Fun rádia stanovujú podmienky pre prihlásenie sa a účasť v súťaži, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“).   

 

II.

Podmienky účasti v súťažiach

 

1. Súťaže sú určené všetkým poslucháčom Fun rádia, ktorí majú nainštalovanú mobilnú aplikáciu Fun rádio Slovensko vo svojom mobilnom zariadení, sú registrovaní vo VIP klube Fun rádia, majú vo svojom profile vyplnené platné telefónne číslo a v mobilnej aplikácii Fun rádio Slovensko sú do svojho VIP konta prihlásení.

 

2. Do súťaží sa nesmú zapájať zamestnanci a ich rodinní príslušníci spoločností prevádzkujúcich vysielanie Fun rádia, spolupracujúce osoby a ich rodinní príslušníci, ako aj zamestnanci spolupracujúcich osôb a ich rodinní príslušníci, obchodní partneri, ktorí výhry do súťaží venujú, resp. súťaže usporadúvajú, organizujú, sprostredkujú, sponzorujú, technicky zabezpečujú alebo inak vykonávajú, alebo na ich vykonaní spolupracujú, ich zamestnanci a rodinní príslušníci.

 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, pokiaľ v osobitných podmienkach nebola určená minimálna veková hranica 18 rokov, ktorá splní všetky osobitné podmienky súťaže zverejnené vo vysielaní Fun rádia, na web stránkach funradio.sk, alebo inou vhodnou formou, a najmenej jeden mesiac (30 dní) pred zapojením sa do súťaže sa ona ani jej rodinní príslušníci (najmä rodičia, deti, súrodenci a manželia) nezúčastnili žiadnej inej súťaže vo vysielaní Fun rádia, na webe funradio.sk alebo podľa týchto podmienok.

 

III.

Realizácia súťaží a zverejňovanie výsledkov súťaží

 

1. Vyhlásenie súťaže, čo je jej predmetom a spôsob jej vyhodnotenia Fun rádio vyhlasuje vo vysielaní, alebo na web stránkach funradio.sk, alebo to určujú osobitné podmienky súťaže (Štatút), ktoré sú zverejnené na web stránkach funradio.sk. 

 

2. Do súťaže je možné sa prihlásiť len cez mobilnú aplikáciu Fun rádio Slovensko v sekcii „Aktivita“  kliknutím na voľbu „Spoj sa s moderátorom“ a odoslaním správy s požadovaným obsahom (písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy). Úspešné odoslanie správy je potvrdené ďakovným textom.

 

3. V prípadoch, keď je predmetom súťaže odoslanie správy s písomnosťami osobnej povahy, podobizňami, obrazovými snímkami či obrazovými a zvukovými záznamami týkajúcimi sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, súťažiaci zapojením sa do súťaže udeľuje spoločnosti FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia a spoločnosti RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Fun rádia, bezodplatné privolenie podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na použitie jeho písomností, podobizní, obrazových snímkov alebo obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti so súťažou vo vysielaní Fun rádia alebo na web stránkach funradio.sk, a to za účelom výroby, realizácie a propagácie súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže. Fun rádio je oprávnené postúpiť privolenie aj na tretiu osobu. 

 

IV.

Podmienky získavania výhier

 

1. Výhercom sa stáva osoba, ktorá riadne a najúspešnejšie splnila všetky podmienky súťaže, alebo bola vyžrebovaná, alebo bola určená v súlade s osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), bola za výhercu podľa podmienok súťaže vyhlásená a poskytla údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu svojej osoby na účely realizácie práv a povinností podľa týchto podmienok.

 

2. Spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia a spoločnosť RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Fun rádia, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu spracovávajú a uchovávajú osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a prípravy a spracovania výhercu do vysielania Fun rádia alebo na web stránkach funradio.sk. Poskytnuté identifikačné údaje sú zaznamenávané a uchovávané v písomnej aj elektronickej forme, a sú s nimi vykonávané tieto spracovateľské operácie: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prehliadanie, vyhľadávanie, uchovávanie, zverejňovanie. Poskytnuté identifikačné údaje sú uchovávané po dobu do uplynutia 2 rokov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté identifikačné údaje podľa § 17 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, bezodkladne zlikvidované. Súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov je neodvolateľný.

 

  • UPOZORNENIE: Vyslovením nesúhlasu so spracovávaním a uchovávaním osobných údajov výhercu Fun rádio nebude schopné výhercovi výhru riadne odovzdať.
  • Pravidlá ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VII.

 

3. Účastník súťaže je povinný poskytnúť do informačného systému len pravdivé osobné údaje. Fun rádio má právo preveriť pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade, ak účastník súťaže poskytne podklady alebo údaje nezodpovedajúce skutočnosti, bude zo súťaže vylúčený a Fun rádiu zodpovedá za škodu spôsobenú nepravdivosťou poskytnutých informácii.

 

4. Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade, že si výherca nemôže výhru prevziať (prebrať tovar, službu, zúčastniť sa na podujatí, uplatniť bonus, výhodu, atď.) nárok na výhru mu zaniká a výherca nemá nárok na akúkoľvek kompenzáciu. Náhradného výhercu určí Fun rádio žrebom, alebo sa ním stáva v poradí druhý najúspešnejší účastník súťaže. Výherca nie je oprávnený stanoviť za seba náhradníka.

 

5. Nárok na výhru zaniká aj v prípade, ak výherca poruší akúkoľvek povinnosť určenú týmito a / alebo osobitnými podmienkami súťaže (Štatút), alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.), ak si výhru neprebral v stanovenej alebo dohodnutej lehote, ani o jej predĺženie Fun rádio nepožiadal  z ospravedlniteľných dôvodov.

 

6. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa ktorejkoľvek časti súťaže alebo ktoréhokoľvek rozhodnutia v súťaži je relevantné a konečné rozhodnutie Fun rádia bez ohľadu na akékoľvek iné dojednania alebo dohody so súťažiacim, resp. osobou splnomocnenou na konanie v mene súťažiaceho.

 

7. Podľa § 845 Občianskeho zákonníka výhry a výhody získané v súťažiach nie sú právne vymáhateľné.   

 

V.

Podmienky odovzdávania výhier

 

1. Výherca je o výhre, jej ďalších špecifikáciách a spôsobe čerpania alebo uplatnenia výhry informovaný telefonicky. Ak si to charakter výhry vyžaduje, výherca je povinný poskytnúť súčinnosť pri preberaní alebo uplatnení výhry.

 

2. Výherca je oprávnený prevziať si výhru osobne v lehote 3 mesiacov odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže, alebo bude výhercovi na jeho požiadanie doručená poštou / kuriérom, ak nie je určené inak, alebo iné podmienky prevzatia výhry nevyplývajú z obsahu a charakteru súťaže.

 

3. Na spôsobe prevzatia výhry sa Fun rádio s výhercom dohodne, inak platí, že si výherca prevezme výhru osobne.

 

4. Osobne je možné prevziať výhru v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 na recepcii v budove Fun rádia – Leškova 5, Bratislava.

 

5. Výherca je povinný sa pri preberaní výhry preukázať platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Za maloletého výhercu preberá výhru zákonný zástupca.

 

6. Fun rádio nezodpovedá za vady doručenia výhry vzniknuté pri poštovej preprave / doručovaní kuriérom alebo v súvislosti s nimi. Prípadné nároky vzniknuté na základe vadného doručenia, resp. nedoručenia výhry, postúpi Fun rádio na výhercu.

 

7. V prípadoch, keď výhry do súťaže venuje obchodný partner a / alebo sú výhercom doručované prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, spoločnosť FUN MEDIA GROUP a.s., Leškova 5, 811 04  Bratislava, IČO: 44 845 995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 4795/B, ktorá je oprávnená obchodovať s reklamným priestorom Fun rádia a spoločnosť RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, IČO: 35 771 623, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2191/B, ktorá je držiteľom licencie na vysielanie Fun rádia, s výslovným dobrovoľným súhlasom výhercu poskytnú obchodnému partnerovi a / alebo kuriérskej spoločnosti osobné údaje výhercu, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, číslo OP, prípadne ďalšie podľa typu alebo charakteru výhry, a to výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry. Poskytnuté identifikačné údaje sú obchodnému partnerovi poskytnuté v elektronickej forme a kuriérskej spoločnosti v písomnej aj v elektronickej forme a obchodný partner a / alebo kuriérska spoločnosť s nimi môže nakladať výlučne za účelom identifikácie výhercu pre odovzdanie výhry a v zmysle zákona na ochranu osobných údajov. Súhlas na poskytnutie osobných údajov je neodvolateľný.

  • UPOZORNENIE: Vyslovením nesúhlasu s poskytnutím osobných údajov výhercu za účelom dodania výhry obchodný partner a / alebo kuriérska spoločnosť nebudú schopní zabezpečiť výhercovi riadne dodanie výhry.
  • Pravidlá ochrany osobných údajov a práva dotknutej osoby sú uvedené v článku VII.

 

VI.

Zdaňovanie výhier

 

1. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

 

2. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

 

VII.

Bezpečnosť osobných údajov a práva a povinnosti dotknutých osôb

 

1. Fun rádio zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona na ochranu osobných údajov. Fun rádio prijalo v tejto súvislosti pravidlá, ktoré sú spísané v dokumente  Pravidlá ochrany osobných údajov a používanie cookies.

 

2. V zmysle § 16 ods. 1 zákona na ochranu osobných údajov, je súťažiaci / výherca povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

 

3. V zmysle § 28 zákona na ochranu osobných údajov, má súťažiaci / výherca ako dotknutá osoba právo na informácie o stave spracúvania osobných údajov, opravu alebo likvidáciu nesprávnych údajov,  likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, likvidáciu osobných údajov ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov a ďalšie práva. Fun rádio cituje § 28 zákona na ochranu osobných údajov v dokumente Práva dotknutej osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Fun rádio si vyhradzuje právo na jednostrannú úpravu / zmenu všeobecných podmienok súťaží z dôvodov obchodných, zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou. Fun rádio sa zaväzuje v dostatočnom predstihu informovať poslucháčov o všetkých zmenách všeobecných podmienok súťaží.  

 

2.Tieto všeobecné podmienky súťaží vstupujú do platnosti 13.07.2015.